گروه های آموزشی ابتدایی منطقه 11 تهران

درج مطالب آموزشی جهت استفاده همکاران مقطع ابتدایی

اهداف ریاضی در سال اول دوره ابتدايي:(کتاب تازه تالیف ریاضی پایه اول دبستان)

سال اول دورة ابتدايي

ويژگي مشترك دانش‌آموزان سال اول ابتدايي عبارتست از:

1-بيشترين يادگيري در اين پايه سني از طريق بازي، اكتشاف و چالش و ايفاي نقش در داستان مي‌باشد.

2-دانش آموزان در اين سن دوست دارند سؤال كنند.

3-دانش آموزان در اين سن علاقه دارند روي مطلبي كه ياد مي‌گيرند كار كنند و مشاهداتشان را توضيح دهند.

اهداف سال اول دوره ابتدايي:

اعداد و عمليات

1-شمارش، نماد عدد و ارزش مكاني

1-1-بتواند اعداد 1 تا 100 را بشمارد.

1-2-بتواند اعداد 1تا 99 را به صورت عددي و حرفي بنويسد و بخواند.

1-2-1-شكل‌هاي مختلف نوشتاري اعداد را بشناسد.

1-2-2-صفر را بشناسد.

1-3-بتواند ارزش مكاني اعداد را در رده‌هاي ده تايي و يكي تشخيص دهد.

2-اعداد ترتيبي

2-1-با استفاده از عدد تعداد اعضاي يك مجموعه را مشخص كند.

2-1-1-تعداد اشيا را در محيط زندگي خود تخمين بزند (مثلاً تعداد بيسكويت‌هاي يك بسته بيسكويت).

2-1-2-از چوب خط براي نمايش تعداد در يك داستان استفاده كند.

2-1-3-قادر به ساخت دسته هاي چند تايي باشد.

2-2-با استفاده از عدد داده شده مجموعه‌اي با تعداد اعضايي كه آن عدد را نمايش مي‌دهد،نشان دهد.

2-2-1-از نمايش‌هاي متعدد براي بيان يك عدد استفاده كند.

2-3-بتواند از اعداد ترتيبي نظير اولين، دومين،. . . جهت توصيف شرايط استفاده كند.

2-4-از اعداد براي توصيف و شمارش و تخمين كميت در زندگي روزمره استفاده كند.

2-5-بتواند دنباله‌اي از اعداد را كامل كند.

3-مقايسه كردن، مرتب كردن

3-1-بتواند دو مجموعه را با يكديگر مقايسه كند و دركي نسبت به تفاوت تعداد اعضاي مجموعه پيدا كند.

3-1-1-بتواند با استفاده از تناظر يك به يك اين تفاوت را درك نمايد.

3-1-2-در مقايسه دو مجموعه از عبارت‌هايي نظير بيشتر از، كمتر از، خيلي بيشتر از، خيلي كمتر از و برابر استفاده كند.

3-1-3-جوابي براي پرسش چقدر بيشتر از يا چقدر كمتر از پيدا كند.

3-2-اعداد رامقايسه كند.

3-2-1-در مقايسه كردن از عباراتي نظير كوچكتر، كوچكترين، بزرگتر، بزرگترين استفاده كند.

3-2-2-بتواند از نمادهاي رياضي بيشتر است يا كمتر است و يا برابر است با استفاده كند.

3-3-اعداد را به صورت افزايشي يا كاهشي مرتب كند.

4-جمع و تفريق

4-1-بتواند مفهوم عمل جمع و تفريق را درك نمايد.

4-1-1-بتواند از راهبرد شمارش براي جمع و تفريق استفاده كند.

4-1-2-معناي جمع كردن و عمل وارون آن، كم كردن و عمل وارون آن را درك نمايد.

4-1-3-ارتباط متقابل جمع كردن و تفريق كردن را بفهمد.

4-2-جمع و تفريق را به صورت كلامي بيان كند و به صورت رياضي بنويسد.

4-2-1-مسائل مربوط به جمع و تفريق را به صورت كلامي بيان نمايد و سپس به عبارت رياضي تبديل كند و حل نمايد.

4-2-2-در حل مسائل داستاني بتواند از چوب‌خط،انگشتان دست،ايفاي نقش و... براي نمايش اعداد استفاده كند و رابطه رياضي مربوط به ‌آن را بنويسد.

4-3-تركيب و تجزيه اعداد را بتواند تا 10 انجام دهد.

4-3-1-دانش‌آموز به اين درك برسد كه اگر بخواهد از اعداد مختلف به عدد مفروضي برسد چند تا بايد به آن بيافزايد.

4-4-بتواند جمع و تفريق‌هاي ساده را به طور ذهني انجام دهد.

4-5-با جمع و تفريق اعداد دو رقمي آشنا شود.

4-5-1-جمع و تفريق اعداد دو رقمي با يك رقمي كه نياز به انتقال به دهگان يا از دهگان را ندارد، انجام دهد.

4-5-2-جمع و تفريق با دو رقمي كه رقم يكان هر دو آن‌ها صفر است را انجام دهد.

4-7- از ماشين‌حساب براي اطمينان از درستي جواب مساله استفاده كند.

4-8-نسبت به خواص رياضي جمع درك اوليه پيدا كند.

4-8-2-دركي از صفر به عنوان عضو بي اثر در عمل جمع و تفريق پيدا كند.

4-8-3-تشخيص دهد كه در تفريق بايد نحوه قرار گرفتن اعداد بزرگتر و كوچكتر را رعايت كند.

4-9-نمايش جمع و تفريق به صورت ستوني را نيز انجام دهد.

4-10-جمع و تفريق‌هاي متوالي تا حاصل جمع حداكثر 10را (تا دو مرحله) انجام دهد.

اندازه‌گيري

1-اندازه‌گيري طول، وزن

1-1-با استفاده از واحدهاي غيراستاندارد، طول،اجسام را اندازه بگيرد و با هم مقايسه كند.

1-1-2-بتواند از تقريب‌هاي ساده جهت مقايسه طول، وزن ، استفاده كند.

1-1-3-از عباراتي نظير بزرگ (تر، ترين)، كوچك (تر، ترين) كوتاه (تر، ترين)، بلند (تر، ترين)، سنگين (تر، ترين) سبك (تر، ترين) استفاده كند.

1-1-4-از اصطلاحاتي نظير در حدود، تقريباً، كمي بيش‌تر استفاده كند.

1-1-5-از عباراتي نظير هم‌اندازه و هم‌وزن براي تخمين اجسام با طول و وزن يكسان استفاده كند.

1-2-به گفته‌هاي شفاهي واكنش نشان بدهد (مثلاً يك مار بلند بكشد، جسم سنگين‌تر را بيابد).

1-3-تخمين‌هايي در مورد خود ارايه دهد (مثلاً فكر كنم دستم به كليد برق برسد، اين جسم برايم سنگين است).

2-زمان

2-1-بتواند زمان طي شده را با يك واحد غيراستاندارد تخمين بزند (مثلاً روز،شب و...)

2-2-زمان را در ساعات رند بخواند (ساعت 12، لازم نيست بداند 20 چه ساعتي است.)

2-5-مفهوم روز، هفته، ماه، فصل و سال را درك كند.

2-5-1-بتواند روزهاي هفته را به ترتيب بگويد.

2-5-3-بتواند اسم فصل‌ها و ترتيب آنهاا را به ترتيب بگويد.

2-6-از اصطلاحات حالا، پس از، روز، شب، نزديك به، تقريباً و در حدود، استفاده كند.

3-7-ترتيب طي شدن زمانها را با توجه به فعاليتهايي كه انجام مي دهد بيان نمايد.

هندسه

1-خط و نقطه

1-1-درك اوليه از مفهوم و انواع خط پيدا كند.

1-3-با رسم خطوط مختلف دو جسم را به هم وصل كند.

1-3-3-بتواند بدون و با استفاده از خط‌كش، خط راست بكشد.

2-شكل‌ها

2-1-اشكال دو بعدي مانند مثلث، مربع، دايره، مستطيل، چند‌ضلعي و ‌دايره را به طور شهودي بشناسد.

2-1-1-بتواند اشكال مثلث،مربع، مستطيل و دايره را نام‌گذاري كند .

2-1-3-با شابلون بتواند بعضي از اشكال هندسي را رسم كند.

2-1-4-بتواند شكل‌هاي مشابه را بر حسب رنگ و شكل طبقه بندي نمايد.

2-1-5-با اشكال دو بعدي، شكل‌هاي جديد در اطرافش بسازد.

2-2-اشكال سه بعدي، مكعب، مكعب مستطيل را به صورت شهودي بشناسد. (نام‌گذاري نيازي نيست)

2-2-1-با اشكال سه بعدي ساختارهاي جديد بسازد.

2-3-تفاوتها و شباهتهاي اشكال هندسي را بيان كند.

3-موقعيت و جهت

3-1-با استفاده از اصطلاحات متداول نظير چپ، راست، بالا، پايين، داخل، بيرون، پشت، جلو، عقب، دور و نزديك، موقعيت‌ها و جهت‌ها را بشناسد.

3-1-1-از عباراتي نظير از چپ به راست، از بالا به پايين، داخل به بيرون براي بيان موقعيت استفاده كند.

3-1-2-مفهوم و واژه‌هاي موقعيت‌ و جهت را در محيط پيراموني بيان كند (مثلاً كتاب روي كيف، دورن قفسه قرار دارد)

3-1-3-با گفتن عباراتي نظير دايره بالاي مثلث يا داخل مربع ، بتواند شكل را ترسيم كند يا موقعيت را تداعي كند.

3-2-رابطة خود با اشياي محيط را درك كند و بيان نمايد (مثلاً من روي صندلي نشسته‌ام)

3-3-جهتي را كه فلش نشان مي دهد ، تشخيص دهد.

4-تقارن

4-1-اشكال متقارن را در محيط بيرون درك نمايد و بشناسد.

4-1-1-شكل متقارن را از غير متقارن تشخيص دهد.

4-1-2-در نقش قالي يا تصاوير معماري اسلامي تقارن‌ها را تشخيص دهد.

4-2-اشكال متقارن را با ابزارهاي شهودي بشناسد.

4-2-1-اشكال متقارن را كامل كند.

4-2-2-شكل‌هاي متقارن را رنگ‌آميزي كند.

جبر

1-الگوهاي هندسي

1-1-الگوهاي هندسي را كامل كند.

1-1-1-بسته به شكل، اندازه و رنگ بتواند الگو را در شكل‌هاي دو بعدي و سه بعدي (بدون دانستن نام اشكال سه بعدي) تشخيص دهد و كامل كند.

1-1-2-بتواند هنگامي كه يك قسمت از اشكال دو بعدي يا سه بعدي داده شده است ، آن‌ها را كامل كند.

1-2-شكل‌هاي هندسي را در يك ماشين (تابع) قرار دهد و خروجي آن را به دست آورد.

2-الگوهاي عددي

2-1-الگوهاي عددي را كشف كند و ادامه دهد.

2-2-با داشتن ورود و خروج عدد الگو را كشف كند و آن را روي اعداد ديگر انجام دهد.

3-تركيب الگوهاي عددي و هندسي را كشف و ادامه دهد.

آمار

1-جمع آوري داده‌ها

1-1-با استفاده از روش‌هاي مناسب تحقيق و سؤال به سمت جمع‌آوري اطلاعات هدايت شود.

1-1-1-سؤالاتي مطرح كند كه جواب آن‌ها بله يا خير است و داده‌ها را جمع كند.

1-1-2-صفاتي نظير رنگ، شكل و اندازه را تعيين كند و داده‌ها را در مورد آن جمع‌آوري كند.

1-1-3-سؤالاتي كه چند جواب دارد را مطرح كند و داده‌ها را جمع كند (مثل بستني مورد علاقة شما چيست؟)

2-مرتب كردن داده‌ها و رسم نمودار

2-1-بتواند داده‌هاي جمع‌آوري شده را دسته‌بندي كند و بشمارد.

2-2-بتواند براي شمارش داده‌ها از چوب خط استفاده كند.

2-3-داده‌ها را در يك جدول گردآوري كند.

2-4-با استفاده از داده‌ها نمودارهاي بلوكي رسم كند.

2-4-1-نمودار را به صورت افقي و عمودي بكشد.

2-4-2-از نمايش‌هاي نمادين (مثل شكل سيب يا خيار) استفاده كند.

بیانات دکتر عالمیان مولف کتاب ریاضی اول ابتدایی -تیر

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 22:4  توسط رجعتی  | 

سبک های یاد گیری ریاضی از نطر رفتار گرایان

به نام او برای او

     سبک های یاد گیری از نطر رفتار گرایان ( اساس کتاب ریاضی تازه تالیف اول دبستان )

۱- سبك يادگيري كلامي

در دانش‌آموزان كلامي ساختار نمادين كلام نقش مهمي در تفكر و يادگيري ايفا مي‌كند. اينان كساني هستند كه وقتي فكر مي‌كنند به زبان كلمات و جملات با خود حرف مي‌زنند و مي‌توانند افكار خود را مستقيماً روي كاغذ بياورند. استدلال رياضي را مرحله به مرحله و جزء به جزء درك مي‌كنند و چون مراحل اثبات به پايان مي‌رسد مراحل درك رياضي آنان خاتمه مي‌يابد. ايشان از جزء به سمت درك كل حركت مي‌كنند و معمولاً تئوري‌هاي آنان در چگونگي همنشيني جزئيات بسيار قوي است اما در همبستگي مباني و ساختارهاي كلي مي‌لنگند. درك ايشان از تاريخ نيز از جزء به كل است و بسياري از تحولات اجتماعي بسيار كند برايشان قابل درك نيست. در برابر ان ادراك اجزاء مؤثر در وقوع يك صحنة تاريخي برايشان بسيار سهل است. از بين فيلسوفان معروف فلسفه و سبك شناختي ارسطو، كندي، ابن سينا، توماس اكوئيناس و تحت تأثير ايشان دكارت، كانت و ساير فلاسفة غربي زير چتر اين نوع مهارت يادگيري و تفكر قرار مي‌گيرند.

2 -سبك يادگيري تصويری

در دانش‌آموزان تصويري شهود و تصوير سازي نقش مهمي در تفكر و يادگيري ايفا مي‌كنند. وقتي اين دانش‌آموزان به تفكر مي‌پردازند روند تفكر به زبان مفاهيم و ارتباط بين آن‌ها پيش مي‌رود و بازنويسي روند تفكر براي ايشان نياز به زحمت مضاعف دارد. حتي برخي از ايشان از به كلام در آوردن روند تفكر خود عاجز و ناتوانند اما مي‌توانند به خوبي آن را به زبان مفاهيم و ارتباط بين آن‌ها بيان كنند. استدلال رياضي توسط ايشان به صورتي كلي و مانند نگاه كردن به اجزاي يك تابلو به طور سرتاسري ادراك مي‌شود. ايشان از درك كل به سوي ادراك جزئيات حركت مي‌كنند و معمولاً تئوري‌هاي آنان در ساختار و مباني دقيق است اما در همنشيني و برقراري رابطه بين اجزاء ضعيف مي‌نمايد. درك ايشان از تاريخ نيز از كل به جزء است و ايشان برعكس دانش‌آموزان كلامي در ادراك تحولات اجتماعي توانا هستند. تفكر شهودي و تجربه نقطه قوت ايشان است. از بين فيلسوفان معروف فلسفه و سبك شناختي افلاطون، فارابي، ابن عربي، سهروردي و ملاصدرا زير چتر اين نوع مهارت يادگيري و تفكر قرار مي‌گيرند.

3- دست‌ورزي

در دانش‌آموزان دست‌ورز كه ساختارگرا هستند بازسازي ساختارها و دست و فكرشان نقش مهمي در تفكر و يادگيري ايفا مي‌كند. ايشان با به كار بردن ابزارها و ساختن اشكال و بازسازي ذهني ساختارها در ذهن خود مفاهيم را ياد مي‌گيرند و مهارت‌ها را كسب مي‌كنند. ايشان براي درك محتواي درسي احتياج به خمت كردن با خود دارند حتي اگر آموزش با سبك يادگيري ايشان هماهگ باشد. استدلال رياضي را تا وقتي خودشان بازسازي نكنند نمي‌فهمند و تاريخ را نيز بايد به زبان ذهن خود بازسازي كنند تا بتوانند از آن درس ياد بگيرند. بسياري از صنعت‌گران و مخترعين زير چتر اين نوع مهارت يادگيري و تفكر قرار مي‌گيرند.(دکتر عالمیان مولف کتاب ریاضی اول دبستان)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 21:57  توسط رجعتی  | 

شروع فعالیت حلقه های علمی منطقه 11

به نام او برای او

گروه های آموزش ابتدایی منطقه ۱۱در شهریور ۹۰ اعضای کار گروه های  تخصصی گروه های آموزشی منطقه را شناسایی و با توجه به توانمندی آن ها و مشارکت و همکاری معاونت ابتدایی مبادرت به جذب نیروها نمود . پس از هماهنگی لازم در هفته دوم مهر ماه به طور رسمی فعالیت حلقه های علمی آغاز و فعالیت آموزشی به طور بسیار فعال صورت گرفت .

در اولین جلسه فعالیت حلقه های علمی ، شرح وظایف اعضا ، انتظارات منطقه ،برنامه های اداره کل برای اعضا تشریح شد .

اعضای کار گروه های تخصصی و سرگروهها به زودی اعلام خواهد شد .

روز های حضور همکاران در گروه های آموزشی :

پایه های اول و دوم : یکشنبه

پایه سوم : سه شنبه

پایه های چهارم و پنجم : دوشنبه

روز های بازدید از کلاس همکاران در همین روز ها انجام خواهد شد .

آدرس وبلاگ پایه ها  به وبلاگ گروههای آموزشی پیوند خورده است .شما می توانید با مراجعه و مطالعه وبلاگ ما را همراهی نمایید .

ما منتطرنظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما همراهان هستیم .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 16:20  توسط رجعتی  | 

خيلي شانس آورديم

به نام او براي او

ما برای صداهای کاملا مشابه، حروف مختلف داریم
واسه این صدا
۲ تا حرف داریم: ت، ط
واسه این
۲ تا: هـ، ح
واسه این
۲ تا: ق، غ
واسه این
۲ تا: ء، ع
واسه این
۳ تا: ث، س، ص
و واسه این
۴ تا: ز، ذ، ض، ظ
این یعنی:
«شیشه» رو نمی‌شه غلط نوشت
«دوغ» رو می‌شه
۱ جور غلط نوشت
«غلط» رو می‌شه
۳ جور غلط نوشت
«دست» رو می‌شه
۵ جور غلط نوشت
«اینترنت» رو می‌شه
۷ جور غلط نوشت
«سزاوار» رو می‌شه
۱۱ جور غلط نوشت
«زلزله» رو می‌شه
۱۵ جور غلط نوشت
«ستیز» رو می‌شه
۲۳ جور غلط نوشت
«احتذار» رو می‌شه
۳۱ جور غلط نوشت
«استحقاق» رو می‌شه
۹۵ جور غلط نوشت
و «اهتزاز» رو می‌شه
۱۲۷ جور غلط نوشت!

واغئن چتوری شد که ماحا طونصطیم دیکطه یاد بگیریم!؟

با تشكر از وبلاگ گروه هاي آموزشي ابتدايي شهر تهران 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:59  توسط رجعتی  | 

فرصت آسمانی

به نام او براي او

ای دوست ، بهار بی خزان را دریاب                هنگام سحر حال اذان را دریاب

    یک ماه تحمّل کن و یک سال صفا                  مهمانی ماه رمضان را دریاب

خدا مال همه است ، مال من ، مال شما ، مال یکایک ما و شما .

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود . خدا تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد و با پای شکسته هم می توان سراغش رفت .

خدا تنها معشوقی است که به عاشقان خود ، عشق می ورزد . خدا تنها قاضی است که عدالتش کمترین خدشه ای نمی پذیرد .

خدا تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد و بیشتر می خرد . خدا تنها دارنده ایست که بی منت و چشمداشت می بخشد .

خدا تنها دادستانی است که راه های فرار را نشان خلافکار می دهد و کلید زندان را در جیب مجرم می گذارد و چشمش را بر خطای گناهکار می بندد .

خدا تنها حکمرانی است که هوای مخالفین خود را هم دارد و دلش با بخشیدن خنک می شود نه با تنبیه کردن .

خدا تنها کسی است که علی رغم دانستن ، چشم می پوشد و در عین توانستن ، در می گذرد و می بخشد . خدا تنها پادشاهی است که ملاقاتش نیاز به وقت قبلی ندارد و تنها کسی است که برای همگان ، بهترین را می خواهد و از عهده تأمینش هم بر می آید .

خدا تنها متعهدی است گه اگر امانت وجودت را به دستش بسپاری ، بهتر از خودت محافظتش می کند و بیشترین سود را نصیبت می سازد .

خدا تنها کسی است که اگر یک قدم به سویش برداری ، ده قدم به سویت پیش می آید و اگر از تو محبت ببیند ،زیر دینت نمی ماند و با قدردانی شگفت و بی نظیرش ، تو را شرمنده می گرداند .

خدا تنها حاکم مقتدری است که برای بخشیدن گناهکار ، هزاران بهانه می تراشد ؛ هزاران وسیله می سازد و انواع عذرها و بهانه ها را به دست خطاکار می دهد تا تبرئه اش کند .

... و ماه رمضان یکی از این بهانه ها و وسیله هاست و از مهمترین و کارسازترین آنها . ماه رمضان ، مهلت یا وقت اضافه ایست که خدا برای غفلت زده ها و در راه مانده ها و دیررسیده ها فراهم می کند .

ماه رمضان ، ماه مهمانی دیار عالی است که خدا کارت دعوتش را برای همه مردم ، از کوچک و بزرگ تا عابد و عاصی می فرستد . ماه رمضان ، مقطعی از زمان است که خدا ناز بندگانش را می کشد ، به دنبال فراریان و گریختگان می فرستد و هر شرط و شروطی را برای ورود به خانه و مهمانخانه اش بر می دارد . بیایید این فرصت آسمانی را در یابیم           

"سیدمهدی شجاعی

با تشكر از وبلاگ زلال مهر

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 14:4  توسط رجعتی  | 

دستورات ماه رجب شعبان و رمضان

 

به نام او براي او

دستوراتی مفید برای ماه های رجب، شعبان و رمضان
مرحوم قاضی اول شب می خوابیدند بعد نماز می خواندند و بعد می خوابیدند و باز نماز می خواندند، همینطور تا دو ساعت به اذان که دیگر نمی خوابیدند، مرحوم آخوند 3 ساعت به اذان صبح بیدار بودند، اگر نافله شب را بجا نیاورید فائده ندارد و عرفان معنی ندارد.

ادامه مطلب را كليك كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:59  توسط رجعتی  | 

منتخبين استاني طرح هاي گروه هاي آموزشي ابتدايي

 

 

به نام او براي او

با تشكر از كليه همكاراني كه در طرح هاي حوزه معاونت ابتدايي شركت

كردند به اطلاع مي رساند نفرات منتخب استاني به ترتيب ذيل مي باشد.

 

طرح تجربيات ناب :  خانم شهلا نوري مدير محترم دبستان هفده شهريور

بهترين كتاب من : عليرضا نيك سرشت پايه دوم دبستان شهيد مدرس

الگوهاي تدريس : خانم فرشته بابايي آموزگار پايه اول دبستان حضرت رقيه

قصه نويسي : خانم لطيفه مهاجر دبستان شهيد آسايش

ضمن عرض تبريك از نفرات برگزيده در جشنواره اختتاميه اداره كل تقدير خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:2  توسط رجعتی  | 

شرکت دانش آموزان در مرحله استانی پروژه های علمی جابربن حیان

 

به نام او یرای او

صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۳/۹۰ تعداد ۵ نفر از دانش آموزان منتخب در پروژه  علمی  جابر بن حیان منطقه ۱۱جهت شرکت در مرحله دوم جشنواره به همراه سرکار خانم مرتضوی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران حضور یافته و از پروژه های خود دفاع نمودند . در این مرحله دانش آموزان پاسخ گوی سوالات داوران  بوده و مراحل اجرای  پروژه را توضیح دادند .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:33  توسط رجعتی  | 

جشنواره اختتامیه طرح های گروه های آموزشی منطقه 11

به نام او برای او

روز چهار شنبه مورخ 28/2/90 از ساعت 30/13الی 16در تا لار محراب منطقه 11مراسم اختتامیه طرح ها و برنامه های حوزه معاونت ابتدایی برگزار گردید . در این مراسم با شکوه ، منطقه 11میزبان سرکار خانم بیگی معاونت محترم ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ، سرکار خانم مرصوص کارشناس مسئول پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بود ......

ادامه مطلب را کلیک کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 23:46  توسط رجعتی  | 

برگزاری جشنواره اختتامیه طرح های دانش آموزی

 

به نام او برای او

روز یکشنبه ۱۸/۲/۹۰ مراسم اختتامیه طرح های دانش آموزی جابربن حیان ،بهترین کتاب من ، برگزيدگان مسابقات علمی و پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون سمپاد در تالار محراب آموزش و پرورش منطقه ۱۱ برگزار گردید . در این مراسم كه از ساعت ۸ الي ۱۲برگزار شد ، دانش آموزان برگزیده طرح ها به همراه والدینشان حضور داشتند . در طی مراسم برنامه های شاد و متنوعی برای دانش آموزان اجرا گردید .

در این گردهایی مدیریت محترم منطقه و معاونت هاي آموزشي وپرورشي حضور يافتند . سرکار خانم ماجدی مدیریت محترم منطقه طی سخنانی موفقیت دانش آموزان را تبریک گفته و از والدین آنها خواستند با برنامه ریزی دقیق و منظم زمینه های رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کنند .

در پایان مراسم به کلیه برگزیدگان طرح ها و برنامه هاتقدیر نامه و جایزه اهدا شد .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 0:11  توسط رجعتی  | 

مطالب قدیمی‌تر